Danning gjennom omsorg, lek og læring

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene.

Vi jobber etter AKTIVmodellen i vår barnehage, som kan leses i sin helhet i årsplanen. Modellen er grunnlagt på verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, og utvikles gjennom kjennskap til blant annet tilknytningsteori og utviklingen av barns selvfølelse.

Ved å jobbe etter AKTIVmodellen skal barna våre oppleve omsorg både mentalt og fysisk. Barna skal oppleve å bli sett, hørt og forstått. Og barna skal kunne motta fysisk omsorg hvis de ønsker det. Denne omsorgen skal bidra til å trygge barna og frigjør energi til lek og læring i barnehagen.

Ved å jobbe etter AKTIVmodellen skal barna våre oppleve likeverdighet og rettferdighet fra oss voksne, som legger til rette for danning, forstått som en gjensidig skapelsesprosess.