Barnehagens vedtekter

Vi har to sett vedtekter: Eierstyrets vedtekter og vedtekter for Søndre Dal Gård barnehage AS.

Eierstyrets vedtekter

Barnehagen er godkjent for barn 0-6 år.

§1. Selskapets foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Søndre Dal Gård barnehage AS, og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§2. Forretningskontor

Barnehagen har virksomhet i Oslo kommune. Selskapets virksomhet er ideel. Overskuddet av virksomheten skal overføres til annen egenkapital. Hvis selskapet oppløses skal selskapets midler tilfalle andre barnehager eller ideelle organisasjoner.

§3. Selskapets virksomhet

Søndre Dal Gård barnehage eies av Søndre Dal Gård barnehage AS. Selskapets formål er å drive barnehage for barn av selskapets aksjonærer. En aksje gir rett til en barnehageplass. Barnehagen drives i samsvar med formålsbestemmelsen i Barnehagelovens §1.

§4. Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 100.000 fordelt på 50 aksjer pålydende kr.2000. Aksjene skal selges til pari kurs. Generalforsamlingen gir styret rett til å utstede nye aksjer, slik at antall aksjer blir likt antall barnehageplasser.

§5. Styret

Selskapets styre skal bestå av fra 5 til 8 styremedlemmer. Styrets representanter velges for 1 år om gangen, med mulighet for gjenvalg. Styret konstituerer seg selv.

Styret representerer selskapet utad. Selskapet tegnes av styrets formann, i dennes fravær av to styremedlemmer i fellesskap. Styret har fullmakt til å meddele prokura.

Ved avstemning i styret må minst halvparten av medlemmene være til stede. Det gis en stemme for hvert medlem, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§6. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgagen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeiere kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder anvendelse av året overskudd eller underskudd.

- Fastsettelse av godtgjørelse til revisor og styret.

- Valg av styremedlemmer.

Endringer av vedtekter avgjøres med 2/3 flertall av de frammøtte.

Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Aksjeeiere som representerer minst en tiendedel av aksjekapitalen kan kreve av det avholdes ekstraordinær generalforsamling.

 

Generalforsamlingen gir eierstyret myndighet til å endre vedtektene etter lov om barnehager.

 

§7. Overdragelse av aksjer og aksjers omsettelighet

Aksjenes omsettelighet er begrenset. Dersom en aksjonær ønsker å overdra en aksje, skal styret utpeke en ny aksjonær.

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.

Oslo 30.mai 2007

Vedtekter for Søndre Dal Gård Barnehage AS

Vedtekter etter lov om barnehager:

§1. Driftens formålsbestemmelser

Barnehagen drives i samsvar med formålsbestemmelsen i Barnehagelovens § 1.

Alle livssyn skal dog respekteres.

§2. Fordeling av aksjer/Opptakskriterier

Aksjenes omsettelighet er begrenset. Dersom en aksjonær ønsker å overdra en aksje, skal daglig leder/pedagogiske ledere utpeke en aksjonær i prioritert rekkefølge:

Opptakskretsen er primært barn fra Oslo kommune, men ved ledig kapasitet tar vi inn barn fra andre kommuner. Ved stor tilgang av søkere prioriteres barn fra barnehagens nærmiljø, men vi ønsker alle søkere velkommen.

A. I henhold til barnehageloven § 13. har barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenesten § 4-12, 4-4, annet og fjerde ledd rett til prioritet ved opptak i barnehage.

B. Barn av ansatte i barnehagen.

C. Søsken til barn som går i barnehagen, ansiennitet i forhold til antall år på søkerlisten.

D. Ved inntak skal det legges vekt på sammensetning av barnegruppen ut fra alder og kjønn

E. Ansiennitet i forhold til antall år på søkerlisten.

Dersom vi står i fare for ikke å få fylt opp barnegruppene, kan Søndre Dal Gård barnehage prioritere de søkere som har vår barnehage som førstevalg.

Aksjene skal selges til pari kurs.

§3. Samordnet Opptak

Barnehagen er med i samordnet opptak. Samordnet opptak betyr at alle barn registreres på samme søkerliste. Søndre Dal gård barnehage følger egne vedtekter ved opptak.

Ved samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

Hovedopptak foretas i mars/ april. Opptak utover dette skjer fortløpende, når det blir ledig plass. Daglig leder og pedagogiske ledere i barnehagen er ansvarlig for opptak. Etter opptak har barnet plass i barnehagen fram til normal skolestart.

I perioden løper en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder, som løper fra den første i måneden etter at oppsigelsen er levert.

Styret kan fravike fra oppsigelsesfristen dersom tungtveiende hensyn tilsier det, eller barnehageplassen blir overtatt av annet barn i oppsigelsestiden

§4. Åpningstider

Barnehagen skal holde åpent virkedager mellom

kl. 07.30 - 17.00 for alle avdelinger

Dersom barn hentes etter barnehagens stengetid, betales et gebyr som fastsettes av styret.

Ferielukking: Fellesferie 3 uker i juli, uke 28, 29, 30.

Stengt mellom jul og nyttår, samt mandag, tirsdag og onsdag i påskeuka.

Barnehagens to storbarnsavdelinger har 19 plasser hver, til sammen ca 38 plasser. Barnehagens småbarnsavdeling har 12 plasser.

Leke- og oppholdsarealet er beregnet til 3.5 m2, netto, pr. barn.

Barnehagen har ca. 11 årsverk.

§5. Barnehagens foreldreråd

Aksjonærene utgjør et foreldreråd, jfr. Barnehagelovens § 4.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

§6 Barnehagens styre

Styret skal bestå av minimum 6 medlemmer. Generalforsamlingen i Søndre Dal Gård Barnehage AS velger 2 medlemmer til styret i kraft av posisjonen som eier. Det velges også 2 medlemmer som representanter for foreldrene.( Disse bør velges slik at alle avdelinger i barnehagen er representert.)

Endelig velger personalet 2 medlemmer til styret, blant fast ansatte medarbeidere.

Det er anledning til å velge en vararepresentant for foreldrene og en vararepresentant fra personalet. Disse har møte-, tale- og forslagsrett i styret, men har kun stemmerett dersom et av de faste medlemmene som de representerer ikke er til stede.

Daglig leder har møteplikt, samt tale- og forslagsrett i styret, men har ikke stemmerett, med mindre vedkommende er valgt medlem.

Styrets representanter velges for 1 år om gangen, med mulighet for gjenvalg.

Styret konstituerer seg selv.

Styrets øvrige oppgaver er:

A.Se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter, barnehagens vedtekter og budsjett.

B. Legge fram forslag til barnehagens budsjett og årsregnskap for generalforsamlingen.

C. Uttale seg om endringer av vedtektene.

D.Ansvarlig for ansettelse av daglig leder. Styret konsulteres i forbindelse med ansettelse av pedagogisk ledere.

E. Uttale seg om stillingsinstrukser.

F.I samråd med daglig leder ansvar for at barnehagens system for internkontroll fungerer tilfredsstillende.

Saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet skal forelegges for styret.

Styret representerer selskapet utad. Selskapet tegnes av styrets formann, i dennes fravær av to styremedlemmer i fellesskap. Styret har fullmakt til å meddele prokura.

Ved avstemning i styret må minst halvparten av medlemmene være tilstede. Det gis en stemme for hvert medlem, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme

§7 Barnehagens samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget består av valgte representanter for foreldrene og barnehagen, og skal i jfr. Barnehagelovens § 4. være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Barnehagens samarbeidsutvalg fastsetter årsplanen for barnehagens virksomhet, jfr. Barnehagelovens § 4.

 §8. Dugnader

 

Hver familie skal delta 8 timer pr. barnehageår i dugnad. Antall timer skal være likt for alle foreldre, uavhengig av hvor mange søsken som går i barnehagen. Ved uteblivelse fra dugnad, må man betale et gebyr pr. time, fastsatt av styret.

Innsats fra foreldrene som medfører besparelser i drift skal tilfalle barnehagen. Bygningsmessig opprustning som resultat av foreldrenes innsats godtgjøres ikke den enkelte.

Styremedlemmer fritas fra dugnadsplikten, men er ansvarlig for gjennomføringen av dugnadene.

§ 9. Oppholdsbetaling

”Forskrift om foreldrebetaling” regulerer oppholdsbetalingen. Per i dag er prisen kr. 2730,- pr. mnd i 11 mnd. (makspris). Etter flertall i foreldrerådet kan det kreves høyere foreldrebetaling enn makspris dersom det ellers er fare for at barnehagen må stenge eller kvaliteten reduseres. Det kan i tillegg, uten vedtak i foreldrerådet, kreves betaling for matservering.

Pr i dag tar vi matpenger på kr. 480,- for middag mandag, onsdag og fredag og kornblanding/knekkebrød/grøt torsdag. Vi har egen kokk på kjøkkenet, som lager mat fra bunnen og sparer avdelingene fra ressursbruk til matlaging.

Oppholdsbetalingen betales forskuddsvis den 1. i måneden. Det betales for hele måneden, uavhengig av startdato.

Ved søsken gis det søskenmoderasjon. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % for 3. eller flere barn.

Alle foresatte med brutto inntekt lavere enn 300.000,- kan søke om gradert oppholdsbetalingen.

Det betales kr. 2000.- for en aksje, samt depositum tilsvarende oppholdsbetaling for en måned. Aksepteres tilbud om plass må aksje og depositum innbetales innen startdato.

Oppholdsbetalingen skal foretas månedlig, forskuddsvis, den 1. i hver måned.

Ved forsinket betaling skal det betales et gebyr.

Dersom betaling ikke foretas senest 14 dager etter skriftlig purring/inkassokrav, har styret rett til å si opp plassen med umiddelbar virkning.

§10. Barnehagens daglig leder

Daglig leder har ansvar for den alminnelige drift.

Daglig leder beslutter innkjøp nødvendig for den daglige drift innen vedtatt budsjettår.

Spørsmål om nyanskaffelser eller nødvendig vedlikehold som ikke er godkjent i budsjettet forelegges styret særskilt.

Daglig leder utarbeider budsjett for året i samråd med styret og regnskapsfører.