Livsmestring og helse

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.

Mål: Barna skal oppleve et variert barnehagetilbud som tar hensyn til dem som enkeltbarn og medlem av en gruppe.

Personalet skal: 

  • legge til rette for at barna kan få mulighet til ro, hvile eller avslapping i løpet av dagen. 
  • legge til rette for fysisk aktivitet, bevegelsesglede og motorisk utvikling
  • legge til rette for matglede og sunne helsevaner
  • observere barna og ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, og kjenne til sin personlige opplysningsplikt til barnevernet.