Fagområder

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn I barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.

 

Progresjonsplan

Barn er hele tiden i kontakt med et eller flere av fagområdene. De forsker og undersøker og finner sammenhenger på egenhånd. Kunnskapsformidling skjer idet den voksne eller barnet inviterer den andre til samspill og dialog.

Under finner dere en progresjonsplan for fagområdene, som forteller om ulike erfaringer barna vil få innenfor de ulike områdene, på de ulike alderstrinnene. Gamlestua og Loftet arbeider med de samme tiltakene som Nystua, derfor gjentar vi ikke tiltakene som står under Nystua. Tiltakene som står under Gamlestua og Loftet er supplerende informasjon.

 

Kommunikasjon, språk og tekst

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å samtale om opplevelse, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlig og muntlig fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.

 Aud forteller historien om Snekker Andersen og julenissen.

 

Vi er voksne som: 

 
Nystua Gamlestua/Loftet Førskolen
Benevner det vi gjør, for eks. når vi tar på lua. "Nå tar vi på den gule lua di." Samtaler med barna om deres opplevelser og erfaringer. Går gjennom teksten i enkelta sanger, som " Santa Lucia" og" Ja, vi elsker."
 Synger sanger fra sangpermen, blant annet enkle bevegelssanger, rim og reglerog enkle sanger. Eks: "bake, bake kake", "Lillegutt kan tromme", "Ormen den lange", "En gul knapp".

Prøver å skape fortellerglede hos barna. Skaper rom for fortellerglede ved at vi er voksne som er med og deler våre opplevelser og erfaringer, for eksempel ved matbordet og i samlinger.

Leser fortsettelsesbok, for eksempel "Klatremus og de andre dyrene i hakkebakkeskogen.
 Bruker rytmeegg sammen med barna i bursdagssamlinger. Utvider sangreportoaret. Gir barna skolelignende språkoppgaver som går på stavelser, bokstavlyder, skrive navnet sitt og lek med tall og bokstaver.
 Leser enkle barnebøker og pekebøker, f.eks. "Emma og Thomas" og "Ludde". Tar initiativene til barna på alvor ved at vi hører på og synger de sangene de foreslår.  
 Leser lengre eventyr/fortellinger over flere samlinger, for eksempel "Karius og Baktus". Drar på biblioteket med barna, der barna velger hvilke bøker som skal lånes.  
 Har rollespill/skuespill for barna. Leser bøker som passer til de ulike aldersgruppene på avdelingen.  
 Bruker hånddukker. Har muntlig historie- og eventyrformidlig for barna.  
 Synliggjør barnas navn på avdelingen , slik at barna kan kjenne igjen sitt eget og andres navn (ordbilde). Spiller skuespill for og sammen med barna.  
 Legger stor vekt på å snakke med og ikke til barna (se Aktiv-modellen). Tar tak i barnas interesser for tall, bokstaver og ulike språk.  
 Bruker tall, symboler og telling. Spiller rimelotto og leker med rim og regler.    
 Bruker rim og regler, for eksempel "5 små aper." Vi drar på teater i løpet av året, der vi snakker om teksten i for- og etterkant.  
  Samtaler med barna en til en, eller i små grupper om ulike opplevelser på tur, under formingsaktiviteter, og andre aktiviteter som matlaging.  
  Benytter oss av språkstimulerende hjelpemidler som snakkepakken og fortellerbokser.  

 

Kropp, bevegelse og helse

Variert fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp.

 Sykling på gårdsplassen.

Vi er voksne som:

Nystua Gamlestua/Loftet Førskolen
Tar individuelle hensyn til barnas behov for mat og søvn. Er mye ute i ulendt terreng slik at barna får naturlige, grovmotoriske utfordringer tilpasset deres eget fysiske ståsted. (klatre, sykle, osv.) Drar på lengre turer i skogen der barna selv er med på å bestemme veien.
Har den glede av å servere 4 sunne, ernæringsriktige og varme måltider i uka. Arrangerer frukt- og grøntdag og fiskedag der barna er med å tilberede maten. Bygger hytter og spikker grillpinner sammen med barna, og lar dem bruke spiker, hammer og sag.
Kan tilby et godt tilrettelagt lekemiljø inne som ute. Baker med barna. Leker sang- og bevegelsesleker som krever at barna må følge regler, vente på tur og ta hensyn til andre (prososial adferd). Eksempel ”haien kommer” og ”ta den ring”.
Benytter oss av det flotte uteområdet vårt. Det gir store utfordringer for våre små. Samtaler med barna om maten vi spiser.  
Tar med barna ut uansett vær. Styrker barnas finmotoriske utvikling og øye- hånd- koordinasjon, ved at de får erfaring med å bruke verktøy, husholdningsredskaper, saks, blyant, lim, perler, byggeklosser, osv.  
Lærer barna å skumme såpe og vaske hendene godt. Snakker med barna om hygiene og viktigheten av renslighet og å vaske hender.  
Gir barna motoriske utfordringer slik at de kan oppleve mestringsglede i trygge omgivelser. Gjør mange fysiske aktiviteter som ski, aking, snømannlaging, sykling og ballspill.  
  Gjør ulike sang- og bevegelsesleker sammen med barna.  
  Hjelper barna slik at de kan kle seg selv etter vær og temperatur.  

 

Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk.

 Klatremus og Mikkel Rev på Kulturdagen.

 

Vi er voksne som:

Nystua Loftet/Gamlestua Førskolen
Gjennom året gir barna et variert tilbud innen forming. For eksempel riving, klipping, tegning med forskjellige fargestifter og tusj og forskjellig type maling. Eksponerer barna for forskjellige formingsmaterialer og aktiviteter. Vi bruker ulike typer maling, papp, papir, glass, porselen, tre, kongler, plastelina, trolldeig, lim, glitter, perler, saks, tape, gips. Formidler eventyr for barna.
 Gir de eldste barna mer avansert materiell, som filt, perler og plastillina. Gir de eldste barna mer avansert materiell, som hammer, sag, kniv og forskjellige tekstiler. Øver på fremførelse av sanger til arrangement, som sommerfesten.
 Inspirerer barna til skaperglede og fantasi. Formidler eventyr til barna, og lar de selv få fortelle historier og eventyr.  
 Henger opp barnas kunstverk i deres egne rammer.  

 

Lar barna holde sangsamlinger etter eget initiativ.

 
 Leker med sand og vann.  Synger sammen med barna både i strukturerte og ustrukturerte situasjoner.  
 Bruker rytmeegg.  Har bevegelsesleker, som ”Tatuttatei” og ”Hode, skulder, kne og tå”.  
 Inspirerer barna til spontan dans.  Arrangerer disco og fridans til musikk både inne og ute.  
 Har lagt det fysiske miljøet til rette slik at barna kan kle seg ut.  Lar barna bruke kreativitet ved bruk av konstruksjonslek, som hyttebygging, med pledd og puter, og hus- og veibygging med store klosser og lego/duplo  
 

Tar vare på barnas initiativ.

(Aktivmodellen)

 Legger til rette for rollelek.  
 De eldste barna er med på teater før jul.  Drar på teater hvert år.  

 

Natur, miljø og teknikk

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdene skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær.

 Er det noe rips igjen?

Vi er voksne som:

Nystua Loftet/Gamlestua Førskolen
Tar med barna ut i all slags vær. Gjennom dette vil barna få oppleve det som skjer i naturen i de ulike årstidene. Drar på tur i skogen 1-2 ganger i uka gjennom hele året og har forskjellige faste steder som vi bruker regelmessig.

Drar på førskoleturer en gang i uka, der barna fordyper seg i ulike temaer som å bygge gapahuk, tenne bål, spikke.

Lar de yngste barna være inne hvis de blir utilpass ved for mye snø og kulde.

Snakker om årstider, samspillet i naturen, økosystemet, fotosyntesen, klima, og å ha respekt for naturen, menneske og miljø og hva som er naturlig avfall og ikke.

Etablerer en egen førskoleplass i skogen.
Påser at barna har passe med tøy på seg. Har en egen boks for papirsøppel. Drar til Vangen leirskole sammen med barna. Der er vi mye ute i naturen og får hilst på hester, sauer og geiter.
Tar med de største barna på tur høst og vår. Øver oss til de skal over på storbarnsavdeling. Ser på insekter, rumpetroll, ulike dyr og dyrespor. Plukker blomster og blader.  
Lar barna værer med og ta opp poteter, gulrøtter og lignende på høsten, slik at de vet hvor grønnsakene kommer fra. Lager bål og mat på bålet ute i naturen.  
  Samtaler med barna på en åpen måte om livet og livsstadiene, som fødsel, vekst, alderdom og død.  
  Oppmuntrer barna til å være utforskende og undersøkende.  
  Drar på besøk på bondegård og får førstehåndskjennskap til mange forskjellige dyr. Drar på besøk til Zoologisk museum og ser på dyrene der. Drar på teknisk museum og reptilparken.

 

 

Etikk, religion og filosofi

Barnehagen skal respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven.

Vi er voksne som:

Nystua   Loftet/Gamlestua Førskolen 
 Respekterer forskjeller i kulturen.  Tar med barna på besøk til Mortensrud kirke før jul.  Lar barna få være med å dramatisere juleevangeliet i Mortensrud kirke.
 Tar hensyn til foreldrenes ønsker om markering av forskjellige høytider og tradisjoner.  Formidler juleevangeliet og det kristne budskap for barna ved hjelp av adventssamlinger.  Snakker om å ta vare på og hjelpe hverandre.
 Forklarer på en enkel måte hva det kristne budskapet er ved høytider som jul og påske.  Undrer oss sammen med barna om de store livsspørsmålene.  Snakker om likeverd og å anerkjenne hverandres forskjeller og ulikheter.
 Lytter til barna.  Snakker om og respekterer det enkelte barns ulike tradisjoner og religiøse bakgrunn.  
 Viser respekt for hvert enkelt barn.  Snakker med barna om grunnleggende verdier som rettferdighet, likeverd nestekjærlighet og toleranse.  
 Hjelper barna til å bli tolerante.  Hjelper barna i konfliktsituasjoner og snakker med dem om følelser. Bruker litteratur som taler til følelser.  
 Snakker om følelser.  Prøver å skape en anerkjennende relasjon til barna som vil gi barna økt forståelse for egne og andres behov.  
 Hjelper barn i konfliktløsning.    
 Tar med de største barna til kirken før jul.    

 

 

Nærmiljø og samfunn

Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barns ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn.

Vi er voksne som:

Nystua Loftet/Gamlestua Førskolen
Legger tilrette for at barna få medvirke i sin egen hverdag.

Bruker nærområdet vårt aktivt med barna.

Går på turer til ulike lekeplasser, fotballbanen, froskedammen, akebakken, Senter Syd, bondegården, Skullerudsletta og ulike biblioteker.

Overnatter med førskolegruppa i barnehagen i november/desember.
Viser barna at de er verdifulle. Viser barna at de er verdifulle. Drar på 3 dagers overnattingstur på Vangen leirskole sammen med førskolegruppa.
Støtter barna til å ta egne valg.

Støtter barna til å ta egne valg.

Drar på førskoledager til Klemetsrud skole.

Er med på å lage arrangementer for barna og foreldre i barnehagen.

Arrangerer dugnad for foreldre der barna gjerne er med og deltar på aktiviteter.  
Bruker hele uteområdet vårt aktivt sammen med barna. Tar buss og t-bane i nærmiljøet sammen med barna.  
Går på turer i skogen og i nærmiljøet sammen med barna. Arrangerer Lucia tog, 17 mai tog, sommerfest, grønnsaksdag, fiskedag og foreldrekaffe for foreldrene i barnehagen.  

 

 

 

Antall, rom og form.

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse.

 Å perle et smykke krever matematiske ferdigheter.

 

Vi er voksne som:

Nystua Loftet/Gamlestua Førskolen

Er bevisste på barnas begynnende interesse for antall, tall form, størrelser sortering og forskjeller.

Vi inspirerer dem der de er i sin utvikling.

Teller med barna i det daglige. Leker regneoppgaver sammen med barna.
Styrker barnas nysgjerrighet. Spiller forskjellige terningspill som ludo, stigespill og lignende. Gjør ulike skolelignende oppgaver som omhandler blant annet tall, regning, logisk tenking, former og størrelser.
Bruker sanger, rim, regler og bøker for at barna skal få flere matematiske begreper. Leker leker som Kims lek. Teller til hundre.
Kan tilby barna et rikt miljø med leker og materiell. Bretter papirfly og spå,og lager papirbøker. Teller på forskjellige språk.
Holder orden og hjelper barna med å lære seg og sortere leker. Bruker matematiske begreper som sirkel, trekant, firkant, først og sist, under og over, foran og bak, osv. Snakker om tid og klokka.
Har gode rutiner i hverdagen som gir barna god oversikt over ”tiden” på dagen.Vi tar selvfølgelig også individuelle hensyn. Teller med barna i det daglige.

Snakker om tall i det daglige, som husnummer og t-banenummer, alder, osv.

 

 
  Formidler historier med tallbegreper som ”Geitekillingen som kunne telle til ti."  
  Snakker om forskjellen på høyre og venstre.  
  Lar barna leke med mønster og system når de tegner og perler.  

 

Ønsker du å lese mer om fagområdene? Les Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver utgitt av Kunnskapsdepartementet. Denne ligger blant annet ute på kunnskapsdepartementets nettside, og kan lånes i barnehagen om ønskelig.