Samarbeid med barnas hjem

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Vi har vi flere samarbeid mellom barnehage og hjem. Vi har et Styre og et SU og et Foreldreråd.

  • Styret er barnehagens overordnede styringsgruppe med representanter fra foreldrene og de ansatte. 
  • SU som er et lovpålagt samarbeidsorgan mellom barnehagen og foreldrene. 
  • FAU er et foreldrevalgt organ. Per i dag er det ikke aktivitet, men SU holder i de sakene som er av interesse. 
  • Vi har et daglig samarbeid i hente og bringesituasjoner. Vi har også muligheter for telefon, sms og mailkontakt.
  • Vi har foreldremøte minst en gang i året
  • Vi har foreldresamtaler der hvert enkelt barns sosiale, språklige og motoriske utvikling, og evne til konsentrasjon og oppmerksomhet er tema. Fra høst 2022 starter vi med to kortere foreldresamtaler i året, høst og vår.