/>

AKTIV-modellen

AKTIV-modellen er vårt pedagogiske verktøy og vår etiske plattform. Vi er stolte av å ha et felles verdigrunnlag i barnehagen, som vi hvert femte år evaluerer og hvert år diskuterer. Hver dag jobber vi hardt for å oppfylle målene om hvilke voksne vi vil være for barna i vår barnehage.

Begynnelsen til vår modell

AKTIV-modellen har vært i barnehagen siden den startet i 1991, og var da et resultat av et samarbeid på tvers av alle bydelens barnehager. Alle styrerne var samlet for å enes om hvilke verdier bydelens barnehager skulle bygges på. Hvilke verdier vil vi gi barna våre før de starter i skolen? Svarene de sammen kom frem til var; Ansvar, Kreativ situasjonsløsing, Toleranse, Initiativ og Valg = AKTIV. Deretter ble de enige om hvordan de voksne skulle møte barna for å gi barna disse verdiene. Det er disse "de voksne skal" som i dag er sentrale i vår AKTIV-modell. Og det er på mange måter "vår" modell, da det etter noen år ikke lenger var et fokus på den i øvrige barnehager. 

 

AKTIV-modellens mål

Målet med AKTIV-modellen er som nevnt å gi barna gode verdier, som igjen fører til gode handlingsvalg.

Et annet mål som vi i barnehagen også har valgt å legge stor vekt på er barnets selvfølelse. Vi finner støtte og inspirasjon i hva Petra Krantz (2014) sier om selvfølelsen:  

"Selvfølelse er plattformen hvor mange andre egenskaper utvikles fra. Barn med sunn selvfølelse aksepterer og liker seg selv. De er lydhøre ovenfor egne og andres følelser og behov. De hever røsten mot urettferdighet. De tør å gå sine egne veier i livet. De tar ansvar for egne feil. De oppfatter kritikk på en konstruktiv måte. Og de vet at de er bra nok i kraft av den de er, og ikke gjennom det de presterer.Selvfølelse er naturlig tilstede i barna våre. Vi voksne kan oppmuntre denne selvfølelsen ved å være bevisste på hvordan vi oppfører oss ovenfor barna".

På denne måten blir det tydelig for oss at selvfølelsen er noe vi hele tiden må ta høyde for at blir tatt vare på i relasjonen med barna. Og da det er vi voksne som har ansvaret for denne relasjonen, har vi også muligheten til å oppmuntre selvfølelsen hos barnet. På den andre siden må vi ta inn over oss, at vi også har muligheten til å "trykke selvfølelsen ned" ved å ikke være bevisste på hva vi sier og gjør i relasjon med barna. Vi arbeider derfor etter en ide om at sosial handlingsdyktighet ofte kan gjenspeile et barns selvfølelse, og at disse to trekker i samme retning. 

Barna skal uttrykke følelser, ønsker og behov, samtidig som det ikke går utover andre menneskers følelser, tanker og behov. Og først må vi voksne starte med oss selv. 

 

AKTIV-modellen og foreldresamtaler

I barnehagen vår setter vi hvert år av to planleggingsdager til å snakke oss igjennom hvert enkelt barn. I denne samtalen tar vi utgangspunkt i et skjema som bygger på AKTIV-modellens sosiale mål. Vi ser etter hva barnet mestrer i sin sosiale utvikling og hvordan vi kan hjelpe barnet videre. Dette er grunnlaget vi bygger foreldresamtalene på, og målene og tiltakene diskuteres med foreldrene. På denne måten kan vi samarbeide om å støtte oppunder barnets utvikling. 


 

 Vårt arbeidsverktøy og etiske plattform, AKTIV-modellen.

 

Vi voksne skal støtte barna i å: 

A- ta ANSVAR

K- være KREATIVE situasjonsløsere

T- vise TOLERANSE overfor andre

I- vise INITIATIV

V- foreta VALG

 

Ansvar

Prosessmål:

Vi har barn som:

 • Tar imot omsorg, støtte og hjelp.
 • Ser sine egne behov og gi uttrykk for dem.
 • Tar ansvar for situasjoner det kan mestre, ut ifra modningsnivå og alder.
 • Er kjent med sine egne følelser, og gir uttrykk for dem.

Tiltak:

Vi er voksne som:

 • Anerkjenner behov barn uttrykker, og gjør noe i forhold til dem. 
 • Evaluerer aktivitetene i forhold til skiftende behov hos barna (fleksibel dagsrytme).
 • Gir barna ansvar som gir dem mestringsglede.
 • Gir barna muligheter til å ta ansvar.
 • Beskriver det de får til og gleder oss sammen med dem, i stedet for å bruke ordet «flink».
 • Tar med barna på voksenarbeid.

 

Kreativ situasjonsløsing 

Prosessmål:

Vi har barn som:

 • Tar hensyn til andres ønsker, behov og følelser.
 • Tar initiativ til å løse en sak uten å gi opp.

Tiltak:

Vi er voksne som:

 • Beskriver situasjonen.
 • Ikke krever at barna sier unnskyld, da vi ser at det avslutter situasjonen som vi ønsker at de skal være med på å løse.
 • Viser at vi er hjelperne til barna.
 • Gir barna tid til å prøve ut ulike løsninger og anerkjenner barnas forslag til løsninger.
 • Spør HVA og HVORDAN, i stedet for HVEM og HVORFOR?
 • Forflytter barnet hvis det gjør vondt på andre, for å skjerme barnet selv og andre.
 • Viser at vi er glad i barna uansett.
 • Snakker med barna om deres egne og andres følelser.
 • Hjelper barna å komme ut av situasjoner de er i, for eksempel ved å gi dem to alternativer.
 • Ikke gir barna valg når de ikke har det.
 • Ikke kjefter, men snakker med barna.
 • Respekterer barnas grenser.
 • Er tålmodige og gjentar ting som om det var første gang.
 • Sier "jeg vil, "jeg vil ikke", "jeg liker", "jeg liker ikke" til barna, istedet for "du skal og du må". (Dette sier vi på en rolig og vennlig måte)

 

Toleranse

Prosessmål:

Vi har barn som:

 • Aksepterer/respekterer at alle er ulike og har ulike behov.
 • Respekterer andres føleleser.
 • Kan inkludere andre barn i lek og sosialt samspill.

 

Tiltak:

Vi er voksne som:

 • Involverer oss i leken.
 • Ikke bruker ironi eller humor på barnas bekostning.
 • Omfavner barnegruppas mangfold, ved å fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religionn og livssyn.
 • Tilfører barna opplevelser, kunnskaper og erfaringer om menneskers ulikheter.
 • Er bevisste på at barn er ulike, med ulike behov, og forholder oss positivt til ulikheter.
 • Synliggjør alle barn og voksne på avdelingen, og fremhever det unike i hver enkelt person.
 • Respekterer andres bakgrunn, og viser at vi tolererer alle barn og voksne.
 • Gir barna kunnskap om kroppen, og at man selv bestemmer over egen kropp.
 • Bekrefter barna uansett hvilke følelser de har, og lærer barna at vi har forskjellige måter å utrykke følelser på.
 • Gir omsorg, omtanke og viser medfølelse overfor andre.
 • Må være rolige selv, før vi kan hjelpe barna med å finne roen, selvregulere seg.
 • Leser bøker for barna og forteller eventyr og historier om ulikheter.

  

Initiativ

Prosessmål:

Vi har barn som:

 • Tar initiativ.

 

Tiltak:

Vi er voksne som:

 • Møter barna med et JA dersom vi ikke har en god begrunnelse for å si nei.
 • Er fleksible, slik at initiativ nytter.
 • Lar barnas interesser og aktiviteter være med på å påvirke innholdet i dagen.
 • Tar barnas initiativ på alvor, og hjelper dem til å iverksette dem.
 • Tilrettelegger det fysiske miljøet etter barnas interesser og behov.

 

Valg

Prosessmål:

Vi har barn som:

 • Utvider sine interesser.
 • Tar kontakt med andre barn og voksne.
 • Ser muligheter og kan foreta valg.

 

Tiltak:

Vi er voksne som:

 • Gir fleksibilitet i forhold til rutiner.
 • Planlegger det fysiske miljøet slik at barna lett kan orientere seg om hvilke valg de har.
 • Støtter barna med å gjennomføre de valgene de tar.