Danning gjennom omsorg, lek og læring

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene.

DANNING

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltagelse i demokratiske fellesskap. 

I søndre Dal Gård barnehage skal de voksne jobbe etter AKTIV-modellen. Les hele på nettsiden.

 Barna skal oppleve:

  • likeverdighet og rettferdighet fra oss voksne, som legger til rette for danning, forstått som en gjensidig skapelsesprosess. 

 

OMSORG

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. 

Personalet skal:

  • Gi omsorg både mentalt og fysisk, som frigjør energi til lek og læring.  
  • Skal se, lytte og forsøke å forstå barnas intensjoner med "det gode blikk". 

 

LEK

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.

Personalet skal:

  • Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek.
  • Observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser.
  • Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.  

 

LÆRING

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage, og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt.

Personalet skal

  • legge til rette lekemiljøet slik at barna kan bruke hele kroppen og alle sine sanser i sine læringsprosesser. 
  • legge til rette for et læringsfellesskap der barna bidrar i egen og andres læring.